تبلیغات
نی نی جون ما - آرمان و آرایشگاه نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

آرمان و آرایشگاه

21 دی 91 پسرم به آرایشگاه رفت برای اولین بار اولش کلی ذوق کرد اما كمی گریه کرد

قبل از عمل:

بعد عمل: