تبلیغات
نی نی جون ما - اولین كلمه نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

اولین كلمه

خودمم نمیدونم مامانی چقدر درسته 1 موقعهایی میگی آب یه وقتها ما و 1 وقتها با اما اینو مطمئنم وقتی شیر میخوای میگی اممه مه قربونت برم كه داری حرف میزنی بلا

اینم آرمان پیانیست :

اینم بلایی كه سر كتاب نت اومده بعد نوازندگی آخه چرا مثل موش همه چیو میجوی مموشم

اینم از دندون موشیات نفس كه داشتی كنترل میجویدی دلم میخواد لیوان آبتو نگاه كنی یا قاشق  غذاتو تمامن جویدی و جاش نمایانه :فدای تو

اینم آش دندونی كه خیلی دوست داشتم برات جشن بگیرم اما به دلایل زیادی كه بعدا بهت میگم  نگرفتم  ولی آرزوش به دلم مینمونه هههههههه آخه مگه من چند تا نی نی دارم آخه :(