تبلیغات
نی نی جون ما - توی اتاق خودت میخوابی نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

توی اتاق خودت میخوابی

راستش گهواره شما برات كوچیك شده نمیتونستی توش غلت بزنی دلم كباب میشد وقتی دستو پا میزدیو خوابت میبرد خلاصه گهواره رفت كنارو آزمایشی بین منو بابا خوابیدی وای كه چه كردی شبها میچرخیدی و نمیزاشتی بخوابیم همشم  ترس اینو داشتیم كه یهو از تخت پرت بشی تصمیم گرفتیم جدا بشی بری اتاقت اما اینقدر بد میخوابی به صورت كه فعلا صلاح ندیدیم تنها باشی منو بابا هم میایم پایین تخت شما روزگارو میبینی ترخدا خلاصه 1 ماهی هست  كه ما به فلاكت میخوابیم اما میخوام از امشب بریم اتاق خودمون بخوابیم و گل پسر  شجاع تنها تو اتاقش بخوابه ساعت شیرتم 3 و 6 هست كه ساعت میزارم  1 وقت جوجمون گرسنه نمونه حالا بریم عكس آهان قبلش بگم كه  چهار دستو پا دنده عقب میری  و به جای اینكه 1 چیزیز بگیری ازش دور میشی بعد  جیغ میزنی هههههههههه

حالا عكس

5 ماهگی، بعد از حمام درحال درگیری با مورچه خان: