تبلیغات
نی نی جون ما - دارم بزرگ میشم نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

دارم بزرگ میشم

ببین چه جوری رو انگشتام می ایستم؟؟؟؟؟؟؟تازه قدمم بر میدارم