تبلیغات
نی نی جون ما - پسرم دوماهه شد نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

پسرم دوماهه شد

هیچ حرفی برای گفتن ندارم دوماه گذشت و پسرم هی داره بزرگتر میشه بازم میخوام معبودمو  به خاطر الطافش شكر كنم