تبلیغات
نی نی جون ما - آرمان با موهای عروسكش و موهای مامانش نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

آرمان با موهای عروسكش و موهای مامانش

اونروز تصمیم گرفتم كمی جلوی موهامو كوتاه كنم بعدش دیدم اگر با كش ببندمش میتونم بزارم رو سر پسمل كچلم ببینم با مو چه شكلی میشه اینم عكسش:

اینم وقتی موهای عروسكتو گذاشتم روی سرت

زیاد خوشت نیومد مامانیدوست داری كچل باشی؟