تبلیغات
نی نی جون ما - اولین لبخند و گردن گرفتن نی نی جون ما

آرمان جان تا این لحظه
سن دارد

اولین لبخند و گردن گرفتن

امروز توی 39 روزگی پسرمون اولین لبخند با معنی را نثار مامانش کردالبته لبخند زیاد میزدی مامانی اما امروز کاملا عکس العملت به سلام صبح بخیر مامان بود عزیزمگردن هم خیلی وقته میگرفتی اما شالاپی میوفتاد گردنت اما امروز  خیلی خوب چند ثانیه ای گردن کوچولوتو نگه داشتی منم کلی قربون صدقت رفتم قلقلی

امیدوارم همیشه سلامت باشی پسر گلمون